> باغبانی

باغبانی

           

توصیه های کودی باغبانی :

درختان میوه دانه دار و هسته دار (سیب درختی ، گلابی ، گیلاس و .......) عمر درختان 20 ساله فرض می شود

سوپر فسفات ساده :

400 - 300 کیلوگرم در هکتار در زمستان به صورت شخم عمیق در اطراف سایه انداز همراه با 15000- 10000 کیلو گرم کود حیوانی پوسیده ، در خصوص نحوه کاربرد کودهای آلی و معدنی به قسمت مقالات مراجعه شود

400 - 300 کیلوگرم در هکتار کود سولفات آمونیوم تمودان به صورت محلول در آب آبیاری در اوایل بهار که بهتر است به تعداد آب آبیاری در طول فصل بهار و تابستان و هربار با آب آبیاری یک قسمت داده شود

600 - 500 کیلوگرم در هکتار کود زرین پتاس به صورت محلول در آب آبیاری در اوایل بهار که بهتر است به تعداد آب آبیاری در طول فصل بهار و تابستان تقسیم و هربار با آب آبیاری یک قسمت داده شود.

60 - 50 کیلو گرم در هکتار انواع میکروالکمنتها شامل سولفات آهن ، روی ، منگنز و بر همراه با زرین پتاس به صورت محلول در آب آبیاری