> کود شیمیایی سوپرفسفات ساده

 

کود شیمیایی سوپرفسفات ساده

Simple Super Phosphate

S.S.P

Ca(H2Po4)2.CaSo4

شماره استاندارد ملی ایران : 5614

شماره ردیابی : 7932881914

شماره ثبت مواد کودی از مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور : 27869

 

فسفر کل (P2O5) :    22 - 20 %

فسفر محلول در آب (P2o5) : 18 - 17 %

گوگرد ترکیبی (S) : 11 %

کلسیم (Ca) : 20 %

PH        3 - 2

مزایا : 

این کود به لحاظ دارا بودن گوگرد قابل جذب با کاهش PH خاک موجب افزایش جذب فسفر در خاک می گردد که جذب بیشتر میکروالمنتها را نیز به دنبال دارد.

این کود جایگزین بسیار مناسبی به جای سوپر فسفات تریپل به لحاظ تأمین همزمان عناصر فسفر ، گوگرد و کلسیم می باشد.

بسته بندی

کیسه های 50 کیلوگرمی از جنس پلی پروپیلن

دانه بندی : 

گرانوله 80 درصد 4 - 2 میلی متر 

رطوبت : 

5 - 4 درصد