فضای سبز

مواد غذایی روش و زایش گل ها و گیاهان زمینی و درختچه ها ...

زراعت

کودهای مغذی زراعت غلات ، حبوبات و دانه های روغنی همراه با بهبود روش های زراعی...

باغبانی

مواد مغذی درختان - بهبود روش های باغداری و باروری خاک باغات ...

(( حفاظت از محیط زیست ))

”در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. “

measuring-device
اطلاعات ایمنی (MSDS)

علائم نگهداری کودهای شیمیایی ، بسته بندی و نگهداری و حمل و نقل

safe