> درباره شرکت

 

تولیدات گیاهی شاخه اصلی از علم اقتصاد است که پیکره جامعه انسانی را حیات می بخشد و مدیریت این تولیدات برپایه دوبخش عمده حفاظت و نظارت بر بهره برداری از خاک و آب که تنها بستر لازم برای بهره وری پایدار مالکین این بخش اقتصادی است استوار می گردد و اجرای صحیح آن نه تنها افزایش کمی و کیفی تولیدات گیاهی را به دنبال دارد بلکه تضمین امنیت غذایی جامعه انسانی با سلامت گیاه و دام و بهبود شرایط زیست محیطی را باعث می شود ، از طرفی نیز بهبود خصوصیات فیزیکی خاک شامل :جذب و ورود آب ، اکسیژن گیری ، بهبود ساختمان و بافت ، کاهش تبخیر و مصرف بهینه آب مصرفی و خصوصیات شیمیایی خاک شامل : تأمین، جذب و نگهداری عناصر غذایی جلوگیری از قلیاییت و شوری منابع آب و خاک را موجب می گردد که بخش تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان بر اساس شرایط آب و خاک کشور که غالباً در مناطق خشک و نیمه خشک قرار می گیرند در تعهد ماست و تنوع این تولیدات شامل انواع کودهای شیمیایی و بیولوژی متناسب با خاک این مناطق پاسخگوی نیاز مالکین است.