> نگهداری کودهای شیمیایی

علائم نگهداری کودهای شیمیایی ، بسته بندی و نگهداری و حمل و نقل